اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ارشیا نیکجویان

مهندسی پلیمر دانشکده فنی کاسپین - دانشگاه تهران

www.instagram.com/arshia_nikjouyan
arshia.nikjouyanut.ac.ir
0000-0002-0317-1847

سردبیر

ملاحت السادات سفیداری

مهندسی شیمی دانشکده فنی کاسپین - دانشگاه تهران

m.sefidariyahoo.com

دبیر تحریریه

محمد حسینی سیانکی

مهندسی پلیمر دانشکده فنی کاسپین - دانشگاه تهران

mohammad.sianakyut.ac.ir