اهداف و چشم انداز

1) ترویج رابطه علم و هنر با ابزار هنر دیجیتال

2) استعداد یابی و فعالیت های میان رشته ای دانشجویان