اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ارشیا نیکجویان

مهندسی پلیمر دبیر کانون فیلم و عکس دانشکده فنی کاسپین - دانشگاه تهران

www.instagram.com/arshia_nikjouyan
arshia.nikjouyanut.ac.ir
0000-0002-0317-1847

سردبیر

ملاحت السادات سفیداری

مهندسی شیمی عضو شورای مرکزی کانون فیلم و عکس دانشکده فنی کاسپین - دانشگاه تهران

m.sefidariyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

محمد حسینی سیانکی

مهندسی پلیمر نایب دبیر کانون فیلم و عکس دانشکده فنی کاسپین - دانشگاه تهران

mohammad.sianakyut.ac.ir

محمد مهدی کشتکار

مهندسی شیمی نایب دبیر شورای صنفی دانشکده فنی کاسپین - دانشگاه تهران

mehdi.keshtkarut.ac.ir